ثبت نام در مدرسه تابستانه
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
سبد خرید

حل عددی معادله ریچادز در محیط متلب

حل عددی معادله ریچادز در محیط متلب

معادله ریچاردز برای شبیه سازی حرکت آب در محیط متخلخل تحت شرایط غیراشباع استفاده می‌شود و رطوبت خاک را به صورت تابعی از مکش و هدایت هیدرولیکی غیراشباع در عمق و زمان‌های مختلف شبیه‌سازی می‌نماید. معادله مذکور به دو صورت مکش (h-base) و رطوبت (Q-base) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معادله دارای مشتقات جزئی زمانی و مکانی می‌باشد و از این رو حل تحلیلی آن دشوار است و برای حل آن باید از روش‌های عددی بهره گرفت. یکی از روش‌های عددی تفاضل محدود (finite difference) می‌باشد. با استفاده از این روش می‌توان جملات دیفرانسیلی موجود در معادله باز و حل نمود. برای حل سریع و دقیق معادله نیاز به برنامه نویسی می‌باشد. در فایل ضمیمه معادله ریچاردز یک بعدی با استفاده از الگوریتم توماس در محیط متلب برنامه نویسی شده و با تغییر ورودی‌های مسئله می‌توان به شرایط دیگر بسط داد.

close all
clear all
clc
% UNIT : cm & hr & %
dz=input('dz=');
L=input('L=');
dt=input('dt=');
T=input('T=');
ks=input('ks=');
Teta_r=input('Teta_r=');
Teta_s=input('Teta_s=');
n=input('n=');
Alpha=input('Alpha=');
tic;
nn=round(T/dt);
t1=round(0.25*nn);
t2=round(0.5*nn);
t3=round(0.75*nn);
t4=nn;
r=dt/(dz^2);
z=0:dz:L;
 % initial Condition
InitialTeta=0.2;
N=L/dz+1;
 m=1-1/n;
for i=1:N
  teta(i)=InitialTeta;
  Se=(teta(i)-Teta_r)/(Teta_s-Teta_r);
  h(i)=-1/Alpha*((1/Se)^(1/m)-1)^(1/n);
  hn(i)=h(i);
end
% Boundary Condition
Ho=10;
hn(1)=Ho;
hn(N)=h(N);
% Start calculations
for t=1:nn
  for kk=1:1000;
    hnp=hn;
    % hydroulic conductivity and soil water retention calculate
    for i=2:N-1;
       hm=(hn(i)+h(i))/2;
       cm1=Alpha^n*(Teta_s-Teta_r)*m*n*abs(-hm)^(n-1);
      cm2=abs(1+abs(-Alpha*hm)^n)^(m+1);
      cm(i)=cm1/cm2;
      hm=(hn(i)+hn(i+1))/2;
      if hm>=0
        km(i)=ks;
      else
        Se=1/(1+(-Alpha*hm)^n)^m;
        km(i)=ks*Se^.5*(1-(1-Se^(1/m))^m)^2;
      end
      hm=(hn(i)+hn(i-1))/2;
      if hm>=0
        kn(i)=ks;
      else
      Se=1/(1+(-Alpha*hm)^n)^m;
      kn(i)=ks*(Se)^.5*(1-(1-Se^(1/m))^m)^2;
      end 
    end
% Coefficients matrix
    for i=2:N-2
      c(i)=-r*km(i)/cm(i);
    end
    c(N-1)=0;
    for i=2:N-1
    a(i)=-r*kn(i)/cm(i);
    end
    for i=2:N-1
      b(i)=1-a(i)-c(i);
    end
f(2)=h(2)-dz*(a(2)-c(2))-a(2)*hn(1);
f(N-1)=h(N-1)-dz*(a(N-1)-c(N-1))-c(N-1)*hn(N);
for i=3:N-2
  f(i)=h(i)-dz*(a(i)-c(i));
end
% Tomas algorithm
for i=2:N-1
  if i==2
    alfa(i)=b(i);
  else
    alfa(i)=b(i)-a(i)*beta(i-1);
  end
  beta(i)=c(i)/alfa(i);
end
for i=2:N-1
  if i==2
    y(i)=f(i)/alfa(i);
  else
    y(i)=(f(i)-a(i)*y(i-1))/alfa(i);
  end
end
for i=N-1:-1:2
  if i==N-1
    hn(i)=y(i);
  else
    hn(i)=y(i)-beta(i)*hn(i+1);
  end
end
er=abs(hn-hnp);
if er<0.0000001
  break
end
  end
  % Specify graph data
  if t==t1
    hn1=hn;
    for i=1:N
      if hn1(i)>=0
        teta1(i)=Teta_s;
      else
        teta1(i)=(Teta_s-Teta_r)/(1+abs(-1*hn1(i))^n)^m+Teta_r;

      end
    end
  end
    if t==t2
    hn2=hn;
    for i=1:N
      if hn2(i)>=0
        teta2(i)=Teta_s;
      else
        teta2(i)=(Teta_s-Teta_r)/(1+abs(-1*hn2(i))^n)^m+Teta_r;

      end
    end
    end
    if t==t3
    hn3=hn;
    for i=1:N
      if hn3(i)>=0
        teta3(i)=Teta_s;
      else
        teta3(i)=(Teta_s-Teta_r)/(1+abs(-1*hn3(i))^n)^m+Teta_r;

      end
    end
    end
    if t==t4
    hn4=hn;
    for i=1:N
      if hn4(i)>=0
        teta4(i)=Teta_s;
      else
        teta4(i)=(Teta_s-Teta_r)/(1+abs(-1*hn4(i))^n)^m+Teta_r;

      end
    end
    end
  h=hn;
end
z=z*-1;
plot(teta4,z,teta3,z,teta2,z,teta1,z),xlabel('water content(%)'),ylabel('depth(cm)')
xlim([0.2 0.45])
ylim([-100 0])
toc;
% subplot(3,1,2),plot(teta4,z),xlabel('water Content'),ylabel('depth(cm)')
% subplot(3,1,1),plot(hn4,z),xlabel('Pressure'),ylabel('depth(cm)')
% subplot(3,1,3),plot(teta4,hn4),xlabel('water content'),ylabel('Pressure')
    
    
    
    
    
    

 

امتیاز: post
دیدگاه‌ها ۰