حل روابط طراحی سرریز اوجی (Ogee) در محیط متلب

حل روابط طراحی سرریز اوجی (Ogee) در محیط متلب
در این پست می‌خوانید:

سرریز (Spillway) یکی از سازه‌هایی است که برای عبور آب‌های اضافی و سیلاب‌های از سراب سدها استفاده می‌شود. سرریزها شیب تند دارند و با عبور جریان آب از خود، جریان از زیربحرانی به فوق بحرانی تبدیل می‌شود. به علت انرژی زیادی که جریان فوق بحرانی دارد امکان فرسایش شدید آبی در پایاب سرریز وجود دارد. سرریزها انواع مختلفی مانند لبه پهن، لبه تیز، نوع پیوند (Ogee) و … دارند. سرریز اوجی یکی از ارزان‌ترین و معمول‌ترین انواع سرریز است که می‌تواند مقدار زیادی آب را از خود عبور دهد. با توجه به مصالح به کار رفته در ساخت سرریز شیب سراب انتخاب می‌شود. محاسبات طراحی بدنه سرریز با توجه به دبی، رقوم آب سراب و پایاب، ضریب دبی و طول تاج با سعی و خطا انجام می‌شود. بعد از انجام محاسبات با استفاده از فرمول‌های موجود ضرایبی بدست می‌آید که با استفاده از آن‌ها می‌توان سرریز را طراحی نمود. محاسبات طراحی سرریز اوجی به علت سعی و خطا کردن طولانی می‌باشد و بهتر است از برنامه نویسی استفاده شود. در ادامه روابط طراحی سرریز اوجی به صورت کد نویسی شده در محیط متلب آورده شده است.

ogee

منبع کتاب سازه های انتقال آب دکتر محمد کریم بیرامی فصل پنجم.

 

prompt='debi?';
Q=str2double(input(prompt,'s'));
prompt='zaribe debi?';
C=str2double(input(prompt,'s'));
prompt='Tule taj?';
L=str2double(input(prompt,'s'));
prompt='Roqume sathe ab?';
RSA=str2double(input(prompt,'s'));
prompt='Roqume Payab?';
RP=str2double(input(prompt,'s'));
He=(Q/(C*L))^(2/3);
Va=Q/((RSA-RP)*L);
Ha=((Va)^2)/19.62;
Hd=He-Ha;
P=(RSA-RP)-Hd;
while (P/Hd)<1.33
  prompt='zaribe debi?';
  C=str2double(input(prompt,'s'));
  prompt='Tule taj?';
  L=str2double(input(prompt,'s'));
  prompt='Roqume sathe ab?';
  RSA=str2double(input(prompt,'s'));
  prompt='Roqume Payab?';
  RP=str2double(input(prompt,'s'));
  He=(Q/(C*L))^(2/3);
  Va=Q/((RSA-RP)*L);
  Ha=((Va)^2)/19.62;
  Hd=He-Ha;
  P=(RSA-RP)-Hd;
end
prompt='Shib 999(as inf)? 3? 1.5? 1?';
shib=input(prompt,'s');shib=str2double(shib);
table=[999 3 1.5 1;0.175 0.139 0.115 0;0.282 0.237 0.214 0.199;0.5 0.68 0.48 0.45;0.2 0.21 0.22 inf;0.5 0.516 0.515 0.534;1.850 1.836 1.810 1.776];
[row,column]=find(table==shib);
K=table(6,column);
p=table(7,column);
syms x;syms y;moadeleY=inline(Hd*((-1*K)*((x/Hd)^p)));moshtaqY=diff(moadeleY(x))+(1/0.6);moshtaqY=inline(moshtaqY);
Xc=fzero(moshtaqY,Hd*1.1);Yc=feval(moadeleY,Xc);
Z=(RSA-RP);Ve=(19.62*(Z-(Hd/2)))^0.5;R=0.305*10^((Ve+(6.4*Hd)+4.88)/((3.6*Hd)+19.52));R=floor(R);
a=table(2,column)*Hd;b=table(3,column)*Hd;r1=table(4,column)*Hd;r2=table(5,column)*Hd;

a=['a= ', num2str(a)];b=['b= ', num2str(b)];
r1=['r1= ', num2str(r1)];r2=['r2= ', num2str(r2)];
R=['R= ', num2str(R)];
Xc=['Xc= ', num2str(Xc)];Yc=['Yc= ', num2str(Yc)];
Hd=['Hd= ', num2str(Hd)];
Results={a;b;r1;r2;R;Xc;Yc;Hd}

 

امتیاز: post
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید