آبیاری نبضی چیست ؟!

آبیاری نبضی چیست ؟!
در این پست می‌خوانید:

آبیاری نبضی

نوعی خرد آبیاریاست که درآنهاوسایل خروج آب (مانند قطره چکان یا آبپاش )بطور دایم کارنمیکنند بلکه هر کدام به مدت چند دقیقه با دبی نسبتا زیاد کار کرده وسپس متوقف می شوند. زمان توقف معمولا ۲الی۳
برابر زمان کارقطره چکان یاآبپاش است .به این ترتیب آب امکان ذخیره شدن در خاک راپیدا میکنند .

دبی خروجی ازقطره چکانها دراین سیستم ۴تا ۱۰برابر دبی درقطره چکانهای معمولی است لذاخطر گرفتگی روزانه ها در آن کاهش می یابد.
رشد بهتر گیاه وافزایش محصول
درآبیاری قطره ای نیاز آبی گیاه بطور روزانه تامین میشود .لذا رطوبت خاک درمنطقه توسعه ریشه ها درطول دوره رشد تقریبا ثابت باقی مانده وگیاه کمتر از نوسانهای تنش آب صدمه می بیند مقایسه مقدار محصول
کاهش زیان وارده به گیاه دراثر شوری آب
آبیاری قطره ای دراستفاده از آب شور نسبت به سایر روشهای مرسوم آبیاری ارجع است.این امر رامی توان حداقل به سه دلیل دانست .اول اینکه درروش قطره ای فاصله آبیاریها کوتاه بوده و منطقه توسعه ریشه ها همواره خیس نگهداشته می شود.لذا محلول خاک که ریشه ها ی گیاه آب ومواد غذایی مورد نیاز خود ازآن دریافت می دارند تقریبا درطور دوره رشد گیاه رقیق باقی مانده وغلظت نمک در آن کم است.حال آنکه درسایر روشها بدلیل زیاد بودن فاصله آبیاریها خاک درروز های قبل از آبیاری نسبتا خشک بوده ومحلول خاک ازنظر نمک غلیظ می گردد.جذب آب درچنین شرایطی باعث وارد شدن نمک به داخل گیاه و صدمه زدن بهآن می شود.دوم اینکه در آبیاری قطره ای بر خلا ف روشهایی مانند بارانی آب مستقیماروی گیاه پاشیده نشده ویونهای کلر وسدیم موجود در آب در سطح برگ که باعث سوختگی آنها شود تجمع پیدانمی کند .سوم آنکه در آبیاری قطره ای حجم مرطوب شده خاک که اصطلاحا به آن پیاز رطوبتی گفته می شود بطرف خارج از گیاه روبه گسترش بوده ونمک نیز در جبهه رطوبت بطور مرتب ازنقطه ریزش آب ازقطره چکان به خارج از آن رانده میشود.بطوریکه اگر قطره چکان کنار گیاه و یا درجای مناسبی قرار گرفته باشد نمک ازدسترس ریشه ها دور می شود.البته عدم استقرار صحیح قطره چکان می تواند بر عکس نمک را بطرف ریشه ها رانده وباعث صدمه زدن به آن می شود.

 

امتیاز: post